Udostepnianie zasobu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 maja 2020
 Udostępnianie danych wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  • Udostępnianie danych wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do użytku powszechnego.

Udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego odbywa się odpłatnie na podstawie Wniosku o udostępnienie materiałów zasobu.

Wzór wniosku stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji.

Wniosek można złożyć w formie pisemnej (przesłać pocztą lub osobiście), dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym lub dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem zaufanym.

Przyjęcia interesantów odbywają się od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:00.

W przypadku pytań i wątpliwości związanych z udostępnianiem materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prosimy o kontakt:

tel.: (17) 743-32-93

email: wodgik@wodgik.rzeszow.plmapy@wodgik.rzeszow.pl

UWAGA: nie będą realizowane wnioski przesłane faksem

 
  • Udostępnianie danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w trybie art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Bezpłatne udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w celu realizacji zadania publicznego odbywa się na podstawie Wniosku do Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Wzór wniosku stanowi załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.

Warunki:

- Wnioskodawca musi być organem administracji publicznej lub podmiotem, któremu zlecono lub powierzono realizację zadania publicznego (upoważnienie innych podmiotów może dotyczyć wyłącznie odbioru danych).

- Wniosek musi wskazywać cel publiczny, przy realizacji którego niezbędne jest posiadanie wnioskowanych danych, co oznacza, że musi zostać podany przepis prawa, z którego wynika wykonywane zadanie. (Organ udostępnia dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanego we wniosku zadania publicznego).

- Wniosek musi zawierać wszystkie elementy wymienione w Rozporządzeniu w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.

- Podmiot, któremu udostępniono dane, jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane, odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnionych danych w ww. aspektach.

Wniosek do Marszałka Województwa Podkarpackiego można złożyć w formie pisemnej (przesłać pocztą lub osobiście), dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym lub dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem zaufanym.

adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem; al. Łukasza Cieplińskiego 4; 35-010 Rzeszów.

e-mail: urzad@podkarpackie.pl

ePUAP: elektronicznej skrzynki podawczej  Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

Po akceptacji Wniosku przez Marszałka Województwa, dane przygotowuje i przekazuje WODGiK.  


 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:WODGiK
Data utworzenia:2020-05-28
Data publikacji:2020-05-28
Osoba sporządzająca dokument:Wojciech Rejman
Osoba wprowadzająca dokument:WOJCIECH REJMAN
Liczba odwiedzin:1508