ZAPYTANIE OFERTOWE DZ.261.01.03.2021

Zapraszamy do składania ofert 

Przedmiot zamówienia: (skrócony opis)

  • Dostawa urządzenia NAS do składowania materiałów geodezyjnych (zdjęć o wysokiej rozdzielczości, plików wektorowych baz danych geodezyjnych), zapewniając wysokie bezpieczeństwo przechowywania danych.
  • Dostawa kompletnego zespołu przełączników sieciowych (stack) – 1 komplet składający się z 3 sztuk przełączników, zapewniający wysoka przepustowość danych pomiędzy urządzeniami sieciowymi

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony w zapytaniu ofertowym.

zapytanie ofertowe

druk oferty

W odpowiedzi na pytania ewentualnego Wykonawcy zmieniono treść zapytania.

DZ.261.01.04_zmiana_tresci_zapytania ofertowego_i_druku_oferty

DZ.261.01.03_zapytanie_ofertowe_po_zmianie

DZ.261.01.03_oferta_po_zmianie